شبکه های ساخت یافته

شبکه های ساخت یافته
کابل کشی ساختار یافته (Structured Cabling) به زیرساخت های کابل‌ کشی جهت ایجاد ارتباط میان اجزا شبکه در محیط یک ساختمان یا یک فضای خاص گفته می شود. در واقع می توان کابل‌کشی ساخت‌یافته را مجموعه ای از اصول و روش های استاندارد دانست. این مجموعه، خود به زیر مجموعه هایی تقسیم می گردد. منظور از زیر مجموعه، بلوک های قابل کنترلی است که تجهیزات شبکه در هر بلوک، مستقل از تجهیزات موجود در سایر بلوک ها مدیریت و نگهداری می شوند.
به طور کلی، اجزا کابل‌کشی ساختار یافته به پنج قسمت اصلی تقسیم می شود که هر کدام از این قسمت ها، دارای ویژگی ها و استانداردهای مشخص شده ای هستند. این قسمت ها عبارت اند از:
اتاق تجهیزات یا ارتباطات (Equipment or Telecommunication Room):
نقطه ی علامت گذاری (Demarcation point):
کابل‌کشی عمودی (Vertical Cabling):
کابل‌کشی افقی (Horizontal Cabling):
محیط کاری (Work Area):