امنیت شبکه

امنیت شبکهپشتیبانی از سیاست‌های اعمال شده امنیتی توسط شركت پیوند آزاد شبكه در سطوح زیر انجام می‌شود:


ردیفسطح امنیتیابزار و سیستم‌های امنیتی قابل استفاده
1پیرامونفایروال
آنتی ویروس در سطح شبکه
رمزنگاری شبکه خصوصی مجازی
2شبکهسیستم تشخیص/جلوگیری از نفوذ (IDS/IPS)
سیستم مدیریت آسیب پذیری
تبعیت امنیتی کاربر انتهایی
کنترل دسترسی/ تایید هویت کاربر
3میزبانسیستم تشخیص نفوذ میزبان
سیستم ارزیابی آسیب پذیری میزبان
تبعیت امنیتی کاربر انتهایی
آنتی ویروس
کنترل دسترسی/ تایید هویت کاربر
4برنامه کاربردیسیستم تشخیص نفوذ میزبان
سیستم ارزیابی آسیب پذیری میزبان
کنترل دسترسی/ تایید هویت کاربر
تعیین صحت ورودی
5دادهرمزنگاری
کنترل دسترسی/ تایید هویت کاربر
افزودن ماژول جدید
0%